ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดี ด้วยวิถีจิตอาสา” ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


วันที่ 26 มกราคม 2567 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดวัดบ่อทอง และโรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส นางสาวนิตยา มีใจสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยใน และนายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ 

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดสะแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส นางสาวนิตยา มีใจสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยใน และนายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวชลิดา กิตติคุณ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประสบเหตุบ้านพักอาศัยของนักเรียนไฟไหม้ โดยมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ จำนวน 3 คน 1.ด.ช.ภัทรพล โพธิ์ดี นักเรียนชั้นอนุบาล 1 2.ด.ช.พัชรพล ป้อมสุวรรณ นักเรียน ชั้น ป.1 และ 3.ด.ช.ธีระพล สิมงาม นักเรียน ชั้น ป.3 และในโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น 

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”


วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๕ แห่ง รวมจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ๕๗๐ คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ลูกเสือผู้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจของลูกเสือจนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสรรเสริญของจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑.นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

๒.ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดปทุมธานี

๓.นายไพโรจน์ กันทพงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางคูวัด

๔.นางสาวเสาวนีย์ เพียซ้าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสายปัญญารังสิต


“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”


วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๕ แห่ง รวมจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ๕๗๐ คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ลูกเสือผู้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจของลูกเสือจนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสรรเสริญของจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑.นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

๒.ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดปทุมธานี

๓.นายไพโรจน์ กันทพงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางคูวัด

๔.นางสาวเสาวนีย์ เพียซ้าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสายปัญญารังสิต


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” โดยบริษัท สยาย สไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

“โครงการโรงเรียนปลอดภัย” โดยบริษัท สยายสไมล์โบรกเกอร์

(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดรองสายใจ พุ่มถาวร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นางช่อลดา ทองผิว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

และมอบทุนการศึกษาฯ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดนาวง, โรงเรียนวัดบางพูน, โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดกลางคลองสาม,

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ


ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตประสบเหตุ
อัคคีภัย ๓ ราย


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

และนางสาวชลิดา กิตติคุณ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นตรวจเยี่ยมและมอบเงินกองทุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตประสบเหตุอัคคีภัย ๓ ราย


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดปทุมทอง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง 

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

การเปิดงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยยาเสพติด และร่วมป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ทักษะชีวิตที่ดี
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนนิธิองค์ปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป. ปทุมธานี เขต 1
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 
คณะทำงานตรวจประเมินกลุ่มที่ 1 ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 

มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ

กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565  ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
มอบหมายให้ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพป. เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
"กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน พร้อมคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 นักเรียนเสียชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน
"กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนป่วย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต 1  

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบงาน

 เอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา