ดร. กัมพล เจริญรักษ์
  ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1


นางสาวสายใจ พุ่มถาวร
    รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

วันที่ ๘ พฤศจิกานยน พ.ศ.๒๕๖๕
ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มอบให้ นางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมื่อกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดปทุมทอง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมือกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง 

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์นำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดถั่วทอง ซึ่งได้รับความเสียหายจากนำจากแม่นำเจ้าพระยา หลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว


วันที่ ๘ พฤศจิกานยน พ.ศ.๒๕๖๕
ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มอบให้ นางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมื่อกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดปทุมทอง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมือกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง 

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์นำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดถั่วทอง ซึ่งได้รับความเสียหายจากนำจากแม่นำเจ้าพระยา หลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว


วันที่ 4 ตุลาดม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน

ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง โรงเรียนวัดปทุมทอง และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"
เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ

และโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตามโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
"พาน้องกลับมาเรียน"


วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานความ

ปลอดภัยสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ โรงเรียนวัดบัวขวัญ และโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดเมตารางและโรงเรียนวัดบัวขวัญ ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๕


1 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสรุปผล
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ณ ห้องสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 1

1 กรกฎาคม 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล

29 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดงานกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

27 มิถุนายน 2565

มอบเงินกองทุนการศึกษาขึ้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
นักเรียนเสียชีวิต

21 มิถุนายน 2565

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนสุลักขณะ

21 มิถุนายน 2565

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนป่วย ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ

15 มิถุนายน 2565

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

14 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”


วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๕ แห่ง รวมจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ๕๗๐ คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ลูกเสือผู้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจของลูกเสือจนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสรรเสริญของจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑.นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

๒.ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดปทุมธานี

๓.นายไพโรจน์ กันทพงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางคูวัด

๔.นางสาวเสาวนีย์ เพียซ้าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสายปัญญารังสิต


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” โดยบริษัท สยาย สไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

“โครงการโรงเรียนปลอดภัย” โดยบริษัท สยายสไมล์โบรกเกอร์

(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดรองสายใจ พุ่มถาวร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นางช่อลดา ทองผิว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

และมอบทุนการศึกษาฯ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดนาวง, โรงเรียนวัดบางพูน, โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดกลางคลองสาม,

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ


ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตประสบเหตุ
อัคคีภัย ๓ ราย


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

และนางสาวชลิดา กิตติคุณ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นตรวจเยี่ยมและมอบเงินกองทุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตประสบเหตุอัคคีภัย ๓ ราย


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดปทุมทอง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง 

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

การเปิดงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยยาเสพติด และร่วมป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ทักษะชีวิตที่ดี
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนนิธิองค์ปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป. ปทุมธานี เขต 1
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 
คณะทำงานตรวจประเมินกลุ่มที่ 1 ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 

มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ

กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565  ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
มอบหมายให้ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพป. เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
"กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน พร้อมคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 นักเรียนเสียชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน
"กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนป่วย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต 1  

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบงาน

 เอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา