จดหมายข่าว ปี 2565

วันที่ ๘ พฤศจิกานยน พ.ศ.๒๕๖๕
ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มอบให้ นางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมื่อกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดปทุมทอง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมือกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง 

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์นำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดถั่วทอง ซึ่งได้รับความเสียหายจากนำจากแม่นำเจ้าพระยา หลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว


วันที่ ๘ พฤศจิกานยน พ.ศ.๒๕๖๕
ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มอบให้ นางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมื่อกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดปทุมทอง ซึ่งผู้บริหาร ได้ร่วมมือกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน รวมทั้ง 

หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมการรับมือสถานการณ์นำได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ได้แนะนำ ให้โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้แก่

โรงเรียนวัดถั่วทอง ซึ่งได้รับความเสียหายจากนำจากแม่นำเจ้าพระยา หลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว


วันที่ 4 ตุลาดม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน

ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง โรงเรียนวัดปทุมทอง และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"
เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ

และโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตามโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
"พาน้องกลับมาเรียน"


วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานความ

ปลอดภัยสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ โรงเรียนวัดบัวขวัญ และโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดเมตารางและโรงเรียนวัดบัวขวัญ ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๕


1 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสรุปผล
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ณ ห้องสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 1

1 กรกฎาคม 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล

29 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดงานกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

27 มิถุนายน 2565

มอบเงินกองทุนการศึกษาขึ้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
นักเรียนเสียชีวิต

21 มิถุนายน 2565

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนสุลักขณะ

21 มิถุนายน 2565

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนป่วย ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ

15 มิถุนายน 2565

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

14 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565