01-แผนการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สพป .pdf

คู่มือแผนดำเนินงาน

001-คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มเส่งเสิรมการจัดกา.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

001-แผนเผชิญเหตุ-สพป ปทุมธานี เขต1-2566.pdf

คู่มือแผนเผชิญเหตุ

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา-2565.pdf

คู่มือการดำเนินความปลอดภัยสถานศึกษา

คู่มือ%20พสน%2001.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

คู่มือหลักสูตรพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน.pdf

คู่มือหลักสูตรการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน

แบบคำขอมีบัตร(1).pdf

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน.pdf

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน